A fotofesto.hu és látogatói, megrendelői (a továbbiakban: megrendelő) közötti jogiszony alapja az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF), melyet a megrendelők a fotofesto.hu-n történő regisztrációjukkal és/vagy szolgáltatásainak igénybevételével elfogadnak és tudomásul vesznek.

1. A szerződő felek:

1.1. Szolgáltató

Cégnév: Onlinemarket Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1036 Budapest, Kolosy tér 1/a.

Adószáma: 28834364-2-41

Bankszámlaszáma: 10102103-57675500-01005009

Elérhetőségek: +36 1 247 2244 / +36 30 125 2434 / info@fotofesto.hu

1.2. Megrendelő

Megrendelőnek minősülnek mindazon belföldi és külföldi természetes- és jogi személyek, akik a www.fotofesto.hu weboldalon rögzített megrendelésükkel a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel digitális képről a festménykészítő szolgáltatásunkat igénybe veszik.

2. A szerződés tárgya

2.1. A Megrendelő által a www.fotofesto.hu weboldal alkalmazásával a Szolgáltató részére megküldött digitális fényképekről festmény elkészítése és a Megrendelő részére történő átadása (személyes átvétel vagy házhoz szállítás útján).

2.2. A Szolgáltató a festmény elkészítése során vállalja, hogy a részére megküldött digitális fénykép minőségét egyedileg, manuálisan ellenőrzi; a festővászonra elkészített vászonképet – kézi összeszereléssel – vakrámára feszíti (a weboldalon közzétett mindenkori díjszabásnak megfelelően) vagy Megrendelői igény esetén keret nélküli vászonnyomatot készít; az elkészült képet védőcsomagolásban helyezi el; az elkészült képet a Megrendelő részére átadja (eljuttatja) személyes átvétel vagy házhoz szállítás útján.

3. Megrendelés és vásárlás a weboldalon keresztül, a szerződés létrejötte

3.1. A weboldal tartalma és az igénybe vehető szolgáltatások a Megrendelők számára regisztráció nélkül érhetőek el.

3.2. A Megrendelő a weboldalon a saját fénykép feltöltése után az az online rendelőfelületen rendelheti meg a festményt.

3.3. Miután a Megrendelő feltöltötte a megfelelő képet vagy képeket, megadhatja annak méretét a standard méretek közül választva.

3.4. A „Kosárba vele” gombra kattintva a Megrendelőnek a megrendeléshez az alábbi adatokat kell megadnia:

Név

E-mail cím

Telefonszám

Megjegyzés, üzenet (nem kötelező a kitöltése)

Átvétel módja

Kiszállítás esetén kiszállítási cím

3.5. Az adatok kitöltését és a felhasználási feltételek elfogadását követően a Megrendelő elküldheti a megrendelését. A Megrendelőnek az online rendelőfelületen a megrendelés bármely szakaszában, a megrendelés Szolgáltató részére való továbbításáig lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására vagy a megrendelés törlésére.

3.6. A Megrendelő által elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató e-mail útján visszaigazolja a Megrendelő részére, a Megrendelő által megadott elektronikus elérhetőségre (e-mail cím). A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Megrendelő által tett megrendelés (ajánlat) elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a felek között. A szerződés határozatlan időtartamra jön létre, mely az elkészült termék átvételével (személyes átvétellel vagy a kiszállítással történő átvétellel) minősül teljesítettnek és szűnik meg.

3.7. A megrendelést visszaigazoló e-mail tartalmazza a Megrendelő által a megrendelés során megadott adatokat (személyes adatok és szállítási információk) és a megrendeléshez tartozó elemek (feltöltött digitális fénykép vagy fényképek) felsorolását, mennyiségét, továbbá a termék árát és a fizetendő végösszeget. Ha a Megrendelő bármilyen hibát észlel a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt haladéktalanul jeleznie kell a Szolgáltató felé, az adatok javítása érdekében.

3.8. Ha a Megrendelő által feltöltött fénykép bármilyen szempontból nem megfelelő, akkor a Szolgáltató ezt jelzi a Megrendelő felé, egyúttal javaslatokat tehet másik kép feltöltésére vagy másik méret kiválasztására.

3.9. A Megrendelő által közölt megrendelés és annak elfogadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:82-6:85.§-ai és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet szabályai irányadóak.

3.10. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató (mint elektronikus utat biztosító fél) a jelen ÁSZF – weboldalán történő – közzétételével a szerződéskötésre vonatkozó jognyilatkozatának megtételét megelőzően tájékoztatta a Megrendelőt:

a szerződéskötés – jelen ÁSZF-ben részletezett – technikai lépéseiről;

arról, hogy a megkötendő szerződés (a megrendelés és annak visszaigazolása) írásba foglalt szerződésnek minősül és azt a Szolgáltató rögzíti, egyúttal 5 évig megőrzi;

arról, hogy a rendelőfelület működése, illetve használata lehetővé teszi az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően;

arról, hogy a szerződés nyelve a magyar.

3.11. A Szolgáltató a Ptk. fenti rendelkezéseinek megfelelően az általános szerződési feltételeit (ÁSZF) olyan módon teszi hozzáférhetővé a weboldalán, amely lehetővé teszi a Megrendelők számára, hogy tárolják és előhívják azokat. A Szolgáltató az online rendelési felületen biztosítja, hogy a Megrendelő az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat szerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően kijavíthassa.

3.12. A Szolgáltató köteles a Megrendelő szerződési jognyilatkozatának (megrendelés) megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolni (visszaigazoló e-mail). A Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető, ha a visszaigazolás a Megrendelőhöz nem érkezik meg késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül.

3.13. Figyelemmel arra, hogy a felek között létrejövő szerződés ún. távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződésnek minősül, mely a Megrendelő számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a Szolgáltató egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a Megrendelő szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a Megrendelő figyelmét az alábbi információkra:

a megrendelt termék (szolgáltatás) lényeges tulajdonságaira;

a megrendelt termékért (szolgáltatásért) járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegére, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségre (így különösen a fuvardíjra vagy a postaköltségre), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetésére, hogy további költségek merülhetnek fel;

határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamára, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeire;

a Megrendelő kötelezettségeinek a szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról.

3.14. A Szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a Megrendelő a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb, ikon vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

3.15. Személyes átvétel választása esetén a megrendelt termék a Szolgáltató székhelyén található ügyfélszolgálaton (10336 Budapest, Kolosy tér 1/a.) vehető át a Megrendelő által megadott email-címre küldött, a megrendelt alkotás elkészültéről és átvételével kapcsolatos információkról szóló írásbeli értesítésben foglaltaknak megfelelően. A legkorábbi időpontjáról a Szolgáltató SMS-ben értesíti a Megrendelőt.

3.16. Kiszállítás választása esetén a megrendelt terméket fuvarozó partnerünk juttatja el a Megrendelő által megjelölt kiszállítási címre. A weboldalon megrendelt termékek kiszállítása a hétfőtől péntekig 08:00-16:00 óra között történik. Ha a Megrendelő nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a termék kézbesítése meghiúsul, a futárszolgálat két alkalommal megkísérli az újabb kézbesítést. Ha a megrendelt termék nem kézbesíthető, úgy a termék visszaküldésre kerül. Ebben az esetben a visszaszállítás díját a Szolgáltató a Megrendelőre terheli és a termék újraküldését kizárólag a termék ellenértékének, valamint a felmerült költségeknek az előre történő utalása esetén küldi ki ismételten. Abban az esetben, ha a kézbesítéskor a megrendelt termék vagy annak csomagolása láthatóan sérült és a sérülés a termék átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét és visszaküldését a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Ilyen esetben a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyv felvételét kell kérni és a Megrendelő nem köteles a terméket átvenni.

3.17. A megrendelés elkészítésének határideje 60 munkanap. A Szolgáltató – a felek közötti eltérő írásbeli megállapodás hiányában – a csatolt fénykép minőségének ellenőrzését követően késedelem nélkül intézkedik az alkotás elkészítésére, amit a megrendelés visszaigazolását követően legkésőbb 60 napon belül köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani (a személyes átvételi időpontját a Megrendelővel közölni vagy a terméket kiszállítatni a szállítási címre).

4. TILTOTT MAGATARTÁSOK

4.1. A jelen fejezetben meghatározott, tiltott magatartásformák kizárólag példálózó jellegűek, a

Szolgáltatás igénybevételével összefüggésben semmilyen magatartás nem megengedett, amely jogszabályba vagy az ÁSZF bármely rendelkezésébe ütközik.

4.2. A tiltott magatartások tanúsításával a Megrendelő szerződésszegést valósít meg, amelyekkel

összefüggésben az ÁSZF-ben és hatályos jogszabályokban meghatározott jogkövetkezményeket

alkalmazhatja.

4.3. A Szolgáltatás megrendeléséhez nem kapcsolható olyan fénykép, amely

4.3.1. homályos, pixeles, torz vagy a láthatóságot zavaró minőségű.

4.3.2. saját vagy harmadik fél weboldalára, honlapjára mutató linket vagy címet tartalmaz,

ábrázol.

4.3.3. nem művészi ábrázolásra alkalmas tartalmat mutat.

4.3.4. a Megrendelő által a képre szerkesztett feliratot tartalmaz.

4.3.5. kerettel van ellátva.

4.3.6. elhomályosított vagy kitakart logót, vízjelet, vagy ezekhez hasonló egyéb ábrázolást

tartalmaz.

4.3.7. negatív, vulgáris, politikai vagy szexuális tartalmú közlést tartalmaz, ábrázol.

4.3.8. üzleti vagy személyes vonatkozású adatot, információt, kapcsolatfelvételi elérhetőséget (különösen, de nem kizárólagosan azonosítót, nevet,

telefonszámot, e-mail címet, linket) tartalmaz, ábrázol.

4.3.9 esztétikailag kifogásolható.

4.4. Tilos (azaz a Megrendelő nem jogosult) a Szolgáltatás alapjául olyan fényképet csatolni, melynek ilyen célú felhasználására nem jogosult, más jogát vagy törvényes érdekeit egyébként sérti, illetve bármely tekintetben jogszabályt sért.

4.5 A Szolgáltató jogosult a nem megfelelő vagy tiltó rendelkezésbe ütköző fényképpel kezdeményezett megrendelést visszautasítani. A Megrendelő az általa szolgáltatott fénykép minőségéért és jogtiszta, törvényes tartalmáért teljeskörű és közvetlen jogi felelősséggel tartozik, a Szolgáltató és a közreműködő művész felelőssége kizárt.

5. A Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy

5.1. a Megrendelés és teljesítése nem sérti a vele szerződéses jogviszonyban álló harmadik személy jogát vagy jogos érdekeit, így különösen nem ütközik a harmadik személlyel kötött szerződésben foglaltakkal.

5.2. az általa csatolt fénykép felhasználásához nem szükséges harmadik személy külön írásbeli hozzájárulása vagy engedélye, vagy ha szükséges, ezzel a hozzájárulással, engedéllyel rendelkezik.

5.3. az általa a Felületen megadott adatok valósak és a valóságnak megfelelnek, az adatok megadása nem ütközik jogszabályba vagy az ÁSZF rendelkezéseibe, továbbá nem sértik harmadik személy jogait vagy jogos érdekeit és nem ütköznek jogszabályba vagy egyéb korlátozásba.

5.4. az általa rendelkezésre bocsátott fényképek nem sértik harmadik személy szerzői és/vagy személyiségi jogait.

5.5 Jogi személy Megrendelő esetén nem határozta el végelszámolását és nem döntött csőd- vagy felszámolási eljárás kezdeményezéséről maga ellen, továbbá vele szemben nem indítottak és/vagy rendeltek el végrehajtási, felszámolási vagy csődeljárást.

6. FELEK NYILATKOZATAI

6.1. A Megrendelő tudomásul veszi és nyilatkozatával elfogadja és/vagy hozzájárul, hogy

6.1.1. a Szolgáltató jogosult a Felület vagy annak bármely része, illetve az azon megjelenő tartalmak szerkesztésére vagy a hozzáférhetőségének korlátozására.

6.1.2. a Szolgáltató jogosult a Megrendelést szabályossági és megfelelőségi szempontból vizsgálni, kijavítást, módosítást kérni vagy a Megrendelést indokolás nélkül visszautasítani.

6.1.3. a Felületeken a Regisztráció vagy bármely Szolgáltatás igénybevétele során kötelezően kitöltendő mezőbe a kért adatokat megadja. Kötelezően kitöltendőnek minősül a mező, ha a kitöltésének elmaradása esetén a Megrendelő nem tud regisztrálni vagy nem tudja a Szolgáltatást igénybe venni.

6.1.4. a Szolgáltató indokolás és előzetes tájékoztatás nélkül jogosult a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott fényképet és annak elemeit, az arról készített műalkotás digitális képét, valamint a Szolgáltatóról, illetve Szolgáltatásairól alkotott véleményét (személyes adatokat nem közölve) korlátozás és hivatkozás nélkül felhasználni.

6.1.5. a Szolgáltatás eléréséhez szükséges internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardverek és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Megrendelő kötelezettsége.

6.1.6. a Szolgáltató az általa használt szoftverek és vele szerződéses jogviszonyban álló partnerei adatbázisának biztonsága érdekében adatokat csak a számára biztonságos és általa ellenőrzött forrásból fogad el.

6.1.7. a Szolgáltató fenntartja a jogot a megrendelés teljesítésének megtagadására, amely olyan Felhasználótól vagy harmadik személytől származik, akit vagy amelyet biztonsági szempontból kockázatosnak ítél.

6.1.8. a Szolgáltató nem garantálja, hogy a Felülethez való hozzáférés mindenkor akadálymentes és teljeskörű lesz mobil eszközön.

6.1.9. a Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges leállásokért, egyéb rendellenességekért, függetlenül attól, hogy azok a Szolgáltatónál vagy harmadik fél partnereinél felmerült okból következnek be.

6.1.10. a Szolgáltató a megrendelés teljesítésén túl elektronikus, online és offline promóciós célú tartalmak, tematikus összefoglalók és cikkek megjelenésével támogatja az értékesítést, ezért jogosult az elkészült műalkotások, illetve az azok alapjául szolgáló fényképek vagy azok egy részét ilyen összefoglalókban, cikkekben, online és offline promóciós felületeken megjelentetni.

6.1.11. A fotofesto.hu Szerzői Jogi Szabályzatának rendelkezéseit megrendelő megismerte, a szabályzat rendelkezései jelen szabályzattal egyidejűleg, megfelelően irányadóak és hatályosak.

7. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

7.1. A Felek a Szerződés időtartama alatt kötelesek a jogszabályok és az ÁSZF rendelkezéseinek, valamint az alapvető közösségi és erkölcsi normák betartására.

7.2. A Felek kötelesek a Szerződés időtartama alatt a polgári jog általános szabályainak megfelelően

jóhiszeműen és tisztességesen eljárni. A Felek kötelesek a jogszabályokban és az ÁSZF-ben  meghatározott jogokat rendeltetésszerűen gyakorolni, egyszersmind kötelesek a joggal való visszaélés tilalmának követelményéhez tartani magukat.

7.3. A Felek a Szerződés megkötése, fennállása és megszűnése, illetve a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során kötelesek egymással együttműködni, továbbá kötelesek egymást a Szerződéshez kapcsolódó lényeges körülményekről haladéktalanul tájékoztatni.

7.4. A Szolgáltató tevékenységének és Szolgáltatásainak alapvető célja, hogy az alkotó művész hivatásgyakorlását segítse, a művészi alkotást megrendelő igényeit kiszolgálja és érdekeiket védje, illetve kapcsolatot teremtsen a művész és Megrendelő között. Minderre tekintettel a Felhasználók kötelesek a Szolgáltatásokat ezen célok figyelembevétele és tiszteletben tartása mellett igénybe venni; a Szolgáltatások ezen céloktól eltérő használata nem megengedett.

8. A termékek ára, fizetés

8.1. A Szolgáltató a weboldalon közzéteszi az alkotások és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások vételárát, illetve díját. Az alkotások (szolgáltatások) vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára – kiszállítás igénylése esetén – a Magyarország területére történő kiszállítás költségét tartalmazza. A termékek (szolgáltatások) ára forintban kerül feltüntetésre.

8.2. A weboldalon feltüntetett ár tartalmazza

a feltöltött kép (képek) manuális ellenőrzését;

a művészi alkotás elkészítésének munkadíját;

a művészi alkotási alapanyagok árát;

a kézzel történő összeszerelést, vakrámára feszítést;

a védőcsomagolást;

Magyarország területén a házhozszállítást.

8.3. A weboldalon megrendelhető termékek (szolgáltatások) árai vonatkozásában a Szolgáltató az árváltoztatás és az esetleges akciók alapján történő eltérés jogát fenntartja. A módosítás a weboldalon való megjelenést követően beérkező megrendelések vonatkozásában alkalmazható. A módosítás a már megrendelt termékek (szolgáltatások) vételárát nem befolyásolja.

8.4. Abban az esetben, ha a weboldalon hibás ár kerül feltüntetésre – különös tekintettel a más, honlapon szereplő alkotásárral összevetve nyilvánvalóan téves, irreális adatra – akkor a Szolgáltató nem köteles az alkotást hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

8.5. Az online bankkártyás fizetések a SimplePay (OTP mobil) rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A SimplePay Rendszer nem pénzforgalmi szolgáltatás, így nem minősül a Magyar Nemzeti Bank engedélyköteles szolgáltatásnak..

8.6 Az alkotás személyes átvételekor történő fizetés esetén a Megrendelő a Szolgáltató ügyfélszolgálatán fizeti meg a termék vételárát készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel a Szolgáltató vagy megbízottja részére. A termék átvételére a Megrendelő a teljes vételár kifizetését követően jogosult.

8.7. A Megrendelő a megrendelésével egyidejűleg bankkártyás fizetéssel a teljes vételárat fizeti meg.

8.8. A Szolgáltató a szolgáltatás megfizetését követően elektronikus úton küld számlát a Megrendelő részére.

9. Az indokolás nélküli elálláshoz való jog kizárása

9.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet alapján az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót – általában – a termék átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolható, indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Ugyanezen jogszabály szerint azonban a fogyasztó nem gyakorolhatja ezen elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. A Szolgáltató által a jelen szerződés alapján előállított és eladott termék (egyedi műalkotás, festmény) ebbe a kategóriába tartozik, így a Szolgáltató – a jelen ÁSZF keretei között – kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a Megrendelőt a 14 napon belül gyakorolható, indokolás nélküli elállási jog nem illeti meg.

9.2. Abban az esetben, ha a Szolgáltató megrendelés visszaigazolását követően legkésőbb hatvan napon belül nem bocsátja az alkotást a Megrendelő rendelkezésére (ennek minősül: a személyes átvétel időpontjának Megrendelővel való közlése vagy a termék kiszállíttatása és kézbesítésének megkísérlése a szállítási címre) – a Szolgáltató késedelembe esik. A Szolgáltató késedelme esetén a Megrendelő jogosult írásban póthatáridőt tűzni és azt a Szolgáltatóval közölni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül sem teljesít, a Megrendelő jogosult a szerződéstől az érdekmúlás külön bizonyítása nélkül írásban elállni. A Megrendelő póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

10. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

10.1. A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157. §-ának hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. A hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a vállalkozást terheli.

10.2. A kellékszavatosság azt jelenti, hogy termék eladója a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik. Az eladói pozícióban lévő fél ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának). Az eladó kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában (pontosabban hiba-okban) szenvedő terméket adott el, vagy sem, tehát a jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a vevővel szemben.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelt festmény egyedi műalkotás, ezért a művészeti esztétikai kifogás jótállási, szavatossági jogérvényesítést nem alapoz meg.

10.3. Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

a.) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

b.) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

10.4. A termékszavatosság azt jelenti, hogy a vállalkozás által a fogyasztónak eladott ingó dolog (azaz a termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

10.5. A Megrendelő a termékszavatossági igényét a termék Szolgáltató általi forgalomba hozatalától (átvételétől) számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultság megszűnik.

10.6 A Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

3. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

10.7. Ugyanazon hiba miatt a Megrendelő kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét érvényesítheti.

10.8. A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna, így jótállási kötelezettsége nem áll fenn.

10.9. A szavatossági igényeit a Megrendelő a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál, a jelen ÁSZF szerint meghatározott mindenkori elérhetőségeken érvényesítheti.

11. Panaszkezelés, jogérvényesítés

11.1. A Megrendelő a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken terjesztheti elő:

Elérhetőség: 1036 Budapest, Kolosy tér 1/a.

Telefonszám: +36 1 247 2244 / +36 30 125 2434

E-mail cím: info@fotofesto.hu

11.2. Szolgáltató a panaszt vagy kifogást, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség (a panasz jellegéből adódóan) vagy ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt köteles megőrizni. A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát köteles a Megrendelőnek átadni.

11.3. Abban az esetben, ha a Szolgáltató és a Megrendelő közötti fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való egyeztetés (panaszkezelés) során nem rendeződik, a Megrendelő az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

panaszt tehet a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál;

a Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti (a Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., www.bekeltet.hu);

az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróságnál polgári peres eljárást kezdeményezhet.

8. A weboldalon közölt tartalmak, adatvédelem, szerzői jogok

11.1. A Szolgáltató kizárólag a weboldalon saját maga által elhelyezett tartalmakért vállal felelősséget és áll helyt, ugyanakkor kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a weboldal általa történő használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. A Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, egyúttal tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

11.2. A Megrendelő mindenkor szavatol, hogy az általa feltöltött, a Szolgáltató szerverén elhelyezett, vagy hálózatán továbbított információk és adatok jogszerűségéért teljes polgári- és büntetőjogi felelősséggel tartozik, az ebből származó esetleges jogi következményekért a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli. A Szolgáltató kijelenti, hogy semmiféle felelősséget nem vállal a Megrendelő által feltöltött fájlok, adatok tartalmát illetően.

11.3. A Megrendelő által a weboldal használata során feltöltött tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a feltöltött tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A nyilvánvalóan jogellenes, vagy az internetes etikába ütköző tartalom és tevékenység észlelése azonban feljogosítja a Szolgáltatót arra, hogy a megrendelés teljesítését a Megrendelő egyidejű értesítése mellett megtagadja.

11.4. A Szolgáltató az internethálózat működéséből adódó esetleges információvesztésért, túlterhelésért, és harmadik fél által okozott üzemzavarért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem garantálja, a weboldal megszakítás nélküli vagy hibamentes üzemeltetését.

11.5. A Szolgáltató a Megrendelő bármely személyes adatát a Szolgáltató az általa közzétett, hatályos adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint kezelheti, amely az alábbi linken érhető el: https://www.fotofesto.hu/adatkezeles

11.6. A Szolgáltatónak oly módon kell üzemeltetnie a termék elkészítése és a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a termék elkészítéséhez és a szolgáltatás nyújtásához és a törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. Az adatok a Megrendelő hozzájárulása nélkül nem adhatóak át harmadik személy számára.

11.7. A Megrendelő által megadott és az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokból kezelt adatokat haladéktalanul törölni kell amennyiben az adatkezelés célja megszűnt. A Megrendelő által feltöltött képadatok a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően törlésre kerülnek. Ez alól kivételt képezhetnek azok a képadatok, amelyek a Megrendelő kifejezett kérésére, további esetleges megrendelése céljából archiválásra kerülnek.

11.8. A Szolgáltató weboldalának egésze (grafikus elemek, template, szövegek és technikai megoldások) szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak, így az ezek feletti valamennyi kapcsolódó jog jogosultja a Szolgáltató, ideértve a Szolgáltató által létrehozott vagy módosított és a jelen szerződés alapján a Megrendelő számára hozzáférhetővé tett szellemi alkotások feletti szerzői jogokat is.

11.9. A weboldal bármely tartalmának fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú vagy bármely egyéb felhasználás céljából például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

12. Egyéb rendelkezések

12.1. A Szolgáltató jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket – a Megrendelők weboldalon történő előzetes tájékoztatása mellett – egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá a Megrendelővel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

12.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet szabályai megfelelően irányadóak.

13. Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy az Onlinemarket Kft. (székhelye: 1036 Budapest Kolosy tér 1/a.) adatkezelő által a https://fotofesto.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff /

13. Hatályba lépés napja: 2023. 04.01.